Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā tiek īstenotas sekojošas profesionālās tālākizglītības programmas:

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 30T 861 08 1,

iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 960 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – profesionālā kvalifikācijas apliecība

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējus glābējus, kuri dienēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un veiks ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus.

Programmas īstenošanas laikā gūtās zināšanas:

 • izprast un pildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības;
 • pārbaudīt un novērtēt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma, ekipējuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam, zināt par to pārbaudes kārtību un apkopēm;
 • strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, izmantot aprīkojumu un ekipējumu notikuma vietā;
 • ja nepieciešams, glābt cilvēkus, sniegt pirmo palīdzību, evakuēt no riska zonas cilvēkus, kā arī materiālās vērtības.

Tālākās izglītības iespējas – turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās un profesionālās pilnveides izglītības programmās.

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 20T 861 08 1,

iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 480 stundas

Iepriekšējā izglītība – bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – profesionālā kvalifikācijas apliecība

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot dispečerus (iekšlietu jomā) darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kuri spēj ātri un profesionāli pieņemt ziņojumus par notikumiem no iedzīvotājiem, izsūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu, organizēt informācijas apmaiņu ar citām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībām un citām notikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem. Pieņemot zvanus uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru „112” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numuru 01, noteikt atbildīgo dienestu un, ja nepieciešams pāradresēt zvanu pēc piekritības, kā arī vajadzības gadījumā pieņemt ziņojumu vienā svešvalodā.

Programmas īstenošanas laikā gūtās zināšanas:

 • pieņemt un izvērtēt ziņojumus par notikumiem, izsūtīt uz notikuma vietu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības;
 • pieņemt zvanus uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru „112” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tālruņa numuru 01, noteikt atbildīgo dienestu un nepieciešamības gadījumā pāradresēt zvanu pēc piekritības;
 • uzturēt sakarus ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, kas veic ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, kā arī citiem operatīvajiem un speciālajiem dienestiem;
 • sniegt informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā;
 • izvērtēt saņemto informāciju, piesaistīt notikumam citus operatīvos un speciālos dienestus, valsts un pašvaldību institūcijas;
 • pārzināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzes un informācijas sistēmas, prast ar tām strādāt;
 • prast strādāt ar informāciju un pieņemt lēmumus paaugstināta stresa apstākļos;
 • veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienību resursu uzskaiti un aktualizēšanu;
 • reģistrēt notikumus informācijas nesējā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • prast strādāt ar datoru (biroja programmatūru un interneta pārlūkprogrammām), citu biroja tehniku, sakaru līdzekļiem un skaņu ierakstu iekārtām;
 • prast sazināties ar zvanītājiem valsts valodā un vienā svešvalodā.

Tālākās izglītības iespējas – turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās un pilnveidot zināšanas profesionālās pilnveides semināros un kursos.