ĪSĀ CIKLA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA

kods - 41861

Iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (5.porfesionālās kvalifikācijas līmenis)

Studiju ilgums (pēc vidusskolas) 3 gadi pilna laika klātienē

Studiju ilgums (amatpersonām) – 3 gadi pilna laika klātienē un 3,5 gadi nepilna laika neklātienē

Iepriekšējā izglītība – vispārējā vidējā izglītība

Izsniedzamais izglītības dokuments – diploms par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību

Programmas apjoms – 120 kredītpunkti

Programmas prasības:

  • apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izvēlētajā specialitātē;
  • apgūt iemaņas katastrofu un avāriju seku likvidācijas operatīvajā pārvaldīšanā un likvidēšanā;
  • apgūt iemaņas preventīvo pasākumu veikšanā ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā;
  • apgūt iemaņas ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā;
  • apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas civilās aizsardzības pasākumu risināšanā gatavības, reaģēšanas un seku likvidācijas periodos;
  • izmantot zināšanas un prasmes padoto un sabiedrības izglītošanā;
  • izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu 10 kredītpunktu apjomā.

Par uzņemšanu īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā lasi koledžas mājaslapas sadaļā “Uzņemšana studijām”.