Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu  studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” ikvienam studējošajam ir tiesības vērsties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (turpmāk – Koledžā) ar iesniegumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtības specifiskos nosacījums Koledžā.

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu veic ar koledžas rīkojumu noteikta komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Koledžas 2022.gada 9.septembra iekšējie noteikumi Nr. 22/3-1.1.-18/5

Pakalpojuma cena saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 7.novembra noteikumu Nr.633 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis 15.1. apakšpunktu ir 50,- EUR.

Lai tiktu uzsākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, komisijai jāiesniedz:

  • Studējošais, kurš vēlas, lai atzīst viņa ārpus formālās apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Ja iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, studējošajam ir pienākums uzrādīt dokumentu oriģinālus.
  • Studējošais, kurš vēlas, lai atzīst tā iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus, iesniegumam pievieno akadēmisko izziņu, apliecības vai diplomu ar pielikumu kopijas par augstskolā vai koledžā apgūtajiem studiju moduļiem vai mācību kursiem. Studējošajam ir pienākums uzrādīt apliecību vai diplomu un to pielikumu oriģinālus, papildus pievienot studiju moduļu vai mācību kursu aprakstus.
  • Bankas maksājuma uzdevums par veikto maksājumu 50,- EUR.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus studējošais iesniedz/nosūta elektroniskā vai papīra formātā. Elektroniskā formātā iesniegtu iesniegumu un tam pievienotos dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nosūta uz e-pastu: ikn@ucak.vugd.gov.lv.

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Vērtējuma par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas maksa: 50.- EUR

Saņēmēja nosaukums: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Reģ.Nr.90000048203

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr. LV98TREL2140123003000

Pamatojumā norādīt:  21359, Vārds, Uzvārds, personas kods.

 

Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai atteikumu tās atzīt komisija pieņem četru mēnešu laikā.

Jautājumu gadījumā lūdzam konsultēties Koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā, rakstot uz e-pastu ikn@ucak.vugd.gov.lv vai zvanot: