Studijām nepilna laika neklātienē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras kārtējā uzņemšanas gada 31.decembrī nav vecākas par 42 gadiem.

Studiju ilgums – 3,5 gadi.

Dokumentā par vidējo izglītību mācību priekšmetos vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm desmit baļļu sistēmā vai ne mazāk kā 3 piecu atzīmju skalā, centralizētajos eksāmenos nedrīkst būt zemāks vērtējums par E līmeni.

Uzņemšanas studijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, kuras ieņem leitnanta, virsleitnanta, kapteiņa, majora, pulkvežleitnanta vai pulkveža amatu, notiek piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

Gadījumā, ja studijām piesakās vairāk par noteikto vietu skaitu, tad uzņemšana notiek zemāk minētajā konkursa kārtībā.

Uzņem studijām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām, kuras ieņem kaprāļa, seržanta, virsseržanta vai virsniekvietnieka amatu, notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā šādus kritērijus (prioritārā secībā):

  • augstāks ieņemamais amats Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;
  • tiek aprēķināts izglītības dokumenta par vispārējo vidējo izglītību sekmju vidējais vērtējums;
  • saņemot vienādu vidējo vērtējumu, tiek vērtēta profesionālā pieredze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Dokumentu iesniegšana notiek klātienē no 2023.gada 21.augusta līdz 2023.gada 1.septembrim Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā (208.kabinetā) no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 16:00.

Pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas maksa: EUR 20,50

Rekvizīti:

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Reģ.Nr.90000048203

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr.LV98TREL2140123003000

Pamatojumā norādīt:  21359, Vārds, Uzvārds, personas kods.