Koledžas darbības stratēģija 2024.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka koledžas vēlamo virzību ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu attīstību ilgtermiņā. Stratēģija, tai skaitā misija, vīzija un vērtības, ir paredzēta visām ar koledžu saistītajām personām, lai veicinātu vienotu redzējumu izglītības iestādes turpmākajai attīstībai un mērķtiecīgai darba un resursu plānošanai.

Plānošanas dokuments izstrādāts, balstoties uz Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas projekta “Iekšlietu nozares iestāžu efektivitātes paaugstināšana” trešā posma ietvaros ieteikto iekšlietu nozares stratēģiskās plānošanas modeli, ņemot vērā Ministru kabineta instrukcijā “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” noteikto, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģiju 2023.– 2027. gadam.

Koledžas darbības stratēģija iekļauj esošās situācijas novērtējumu, stratēģisko prioritāti ar definētiem mērķiem četrās perspektīvās un noteiktajiem snieguma rādītājiem mērķu sasniegšanai. Turpmākajā plānošanas periodā saistībā ar koledžas darbības īstenošanu par stratēģisko prioritāti tiek izvirzīta izglītības vides kvalitātes paaugstināšana, veicot satura pilnveidi, izglītības procesa nodrošināšanu ar profesionāliem un kompetentiem mācībspēkiem, un attīstot atbilstošu infrastruktūru.