Lai uzsāktu studijas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, nepieciešama vispārējā vidējā izglītība. Uzņemšanas kārtību studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā reglamentē uzņemšanas noteikumi katram studiju gadam.

Mērķis: Izglītības programmas mērķis ir sagatavot izglītojamo darbībai ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesijā, veicinot zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi. Izglītības programmas absolventi veicina un dod ieguldījumu savas profesijas un nozares attīstībā, lai veiksmīgi iekļautos ES kopsadarbības programmās

Uzdevumi:

  • sagatavot speciālistus, kas strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, valsts vai pašvaldības iestādē vai pie komersanta atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam;
  • nodrošināt izglītības procesu ar metodiskajiem materiāliem, mūsdienu materiāltehnisko bāzi;
  • nodrošināt darba devēja līdzdalību eksaminācijas satura un vērtēšanas kritēriju izstrādē, organizēt kvalifikācijas eksāmenu;
  • sadarboties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās izglītības jomā;
  • veikt lietišķos pētījumus ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, rīko konferences un publicē rezultātus;
  • nodrošināt studējošajiem mācību prakses sistēmu atbilstoši izvēlētajai profesijai.

Absolvējot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studiju programmu, tiek piešķirta kvalifikācija - ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris (6.profesionālās kvalifikācijas līmenis).