Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā tiek īstenotas šādas profesionālās pilnveides izglītības programmas:

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 30P 861 08 1,

Profesionālās izglītības programma Vadības zinības ugunsdzēsībā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus, izmantojot atbilstošu ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojumu un tehniku, vadīt amatpersonas notikuma vietā un struktūrvienībā.

Profesionālās izglītības programmas  sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Novērtē situāciju un pieņem lēmumu ugunsgrēku dzēšanas u glābšanas darbu veikšanai notikuma vietā.
 • Nosaka izšķirošo virzienu, izsaukuma numuru un iesaista atbilstošus resursus ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem.
 • Vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus notikuma vietā, t.sk. dažādos objektos.
 • Organizē valsts materiālo rezervju iesaistīšanu notikuma vietā.
 • Sadarbojas ar citu dienestu, iestāžu, organizāciju amatpersonām vai darbiniekiem, iesaista juridiskas vai fiziskas personas, vai to kustamos vai nekustamos īpašumus notikuma seku likvidēšanā.
 • Orientējas daļas vai posteņa pārziņas rajonā.
 • Organizē apakšvienības gatavību un izbraukšanu uz notikumu, pieņem lēmumus atbilstoši situācijai, atrodoties ceļā uz notikuma vieta.
 • Organizē tehnikas un aprīkojuma tehniskās apkopes, uzskaites un pārbaudes veikšanu, atbilstošu dokumentu aizpildīšanu.
 • Organizē notikuma vietā nepieciešamo ugunsdzēsīgo vielu padošanu.
 • Sagatavo darbam dronu un vada to notikuma vietā.
 • Organizē un izmanto balss radio sakaru apmaiņu notikuma vietā.
 • Organizē pakļautībā esošo amatpersonu darbu, dod uzdevumus, izklāsta uzdevuma mērķi un prioritātes, veic kontroli par uzdevumu izpildi, veicina komandas darbu.
 • Organizē un vada teorētiskās un praktiskās nodarbības.
 • Organizē un veic sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem.
 • Ievada, rediģē, meklē, maina tekstu, aizpilda, noformē tabulas, sagatavo shēmas izmantojot pieņemtos grafiskos apzīmējumus MS Office Word un Excel programmās.
 • Ievada informāciju, uzsākot dežūrmaiņu, pēc nepieciešamības veic informācijas precizēšanu, papildinformācijas ievadīšanu pēc atgriešanās Izbraukumu reģistrēšanas un resursu vadības informācijas sistēmā par notikumu.

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu (ar vērtējumu ne zemāku par 4 – gandrīz viduvēji), saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 30P 861 08,

Profesionālās izglītības programma Pamatlīmeņa zināšanu programma ūdenslīdējiem glābšanas darbu veikšanā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Izglītības procesa rezultātā sniegt pamatzināšanas un prasmes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas spētu patstāvīgi veikt glābšanas darbus iekšējos ūdeņos virs un zem ūdens, noslīkušo cilvēku meklēšanu, peldoša vai nogremdēta objekta apsekošanu, ūdenslīdēja aprīkojuma tehniskās apkopes.

Profesionālās izglītības programmas  profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • pārzināt ūdenslīdēja darba aizsardzības prasības;
 • pārzināt pielietotā aprīkojuma uzglabāšanas noteikumus;
 • pārzināt pielietotā aprīkojuma un augstspiediena ierīču tehniskās apkopes;
 • pārzināt peldēšanas fizioloģiju un medicīnas pamatus;
 • prast pielietot iegūtās zināšanas takelāžas darbos;
 • prast organizēt zemūdens darbus.