Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā tiek īstenotas šādas profesionālās pilnveides izglītības programmas:

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 30P 861 08 1,

Profesionālās izglītības programma Vadības zinības ugunsdzēsībā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) vadīt ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus, izmantojot atbilstošu ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojumu un tehniku, vadīt amatpersonas notikuma vietā un struktūrvienībā.

Profesionālās izglītības programmas  sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 • Novērtē situāciju un pieņem lēmumu ugunsgrēku dzēšanas u glābšanas darbu veikšanai notikuma vietā.
 • Nosaka izšķirošo virzienu, izsaukuma numuru un iesaista atbilstošus resursus ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbiem.
 • Vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus notikuma vietā, t.sk. dažādos objektos.
 • Organizē valsts materiālo rezervju iesaistīšanu notikuma vietā.
 • Sadarbojas ar citu dienestu, iestāžu, organizāciju amatpersonām vai darbiniekiem, iesaista juridiskas vai fiziskas personas, vai to kustamos vai nekustamos īpašumus notikuma seku likvidēšanā.
 • Orientējas daļas vai posteņa pārziņas rajonā.
 • Organizē apakšvienības gatavību un izbraukšanu uz notikumu, pieņem lēmumus atbilstoši situācijai, atrodoties ceļā uz notikuma vieta.
 • Organizē tehnikas un aprīkojuma tehniskās apkopes, uzskaites un pārbaudes veikšanu, atbilstošu dokumentu aizpildīšanu.
 • Organizē notikuma vietā nepieciešamo ugunsdzēsīgo vielu padošanu.
 • Sagatavo darbam dronu un vada to notikuma vietā.
 • Organizē un izmanto balss radio sakaru apmaiņu notikuma vietā.
 • Organizē pakļautībā esošo amatpersonu darbu, dod uzdevumus, izklāsta uzdevuma mērķi un prioritātes, veic kontroli par uzdevumu izpildi, veicina komandas darbu.
 • Organizē un vada teorētiskās un praktiskās nodarbības.
 • Organizē un veic sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem.
 • Ievada, rediģē, meklē, maina tekstu, aizpilda, noformē tabulas, sagatavo shēmas izmantojot pieņemtos grafiskos apzīmējumus MS Office Word un Excel programmās.
 • Ievada informāciju, uzsākot dežūrmaiņu, pēc nepieciešamības veic informācijas precizēšanu, papildinformācijas ievadīšanu pēc atgriešanās Izbraukumu reģistrēšanas un resursu vadības informācijas sistēmā par notikumu.

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu (ar vērtējumu ne zemāku par 4 – gandrīz viduvēji), saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 30P 861 06 1,

Profesionālās izglītības programma Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā (objektā), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības jautājumiem

Profesionālās izglītības programmas  profesionālie uzdevumi:

 • Izglītības procesā dot iespēju apgūt pamatlīmeņa zināšanas par uugnsdrošību regulējošiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un ugunsdrošības prasību izpildē piemērojamajiem standartiem.
 • Izglītības procesā dot iespēju apgūt pamatzināšanas un prasmes par ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ugunsdzēsības līdzekļiem, kā arī prasībām to darbspējas nodrošināšanai.
 • Izglītības procesā dot iespēju apgūt pamatzināšanas par ugunsgrēka attīstības priekšnosacījumiem, tā dzēšanas principiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursiem un apgūt prasmes rīkoties ar ugunsdzēsības līdzekļiem.
 • Izglītības procesā dod iespēju attīstīt prasmes piemērot ugunsdrošības prasmes objektā un prasmes izstrādāt ar objekta ugunsdrošību saistītos dokumentus.

Izglītojamajam, kurš noslēguma pārbaudījumā saņēmis vērtējumu – atzīmi ne mazāku par 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu vērtējuma skalā, izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kurai pievienots pielikums – sekmju izraksts.

UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA, programmas kods - 30P 861 06 1,

Profesionālās izglītības programma Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes,  kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā  (turpmāk – objekts), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Profesionālās izglītības programmas  profesionālie uzdevumi:

 • Izglītības procesā dot iespēju apgūt pamatlīmeņa zināšanas par ugunsdrošību regulējošiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un ugunsdrošības prasību izpildē piemērojamajiem standartiem.
 • Izglītības procesā dot iespēju apgūt pamatzināšanas un prasmes par ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ugunsdzēsības līdzekļiem, kā arī prasībām to darbspējas nodrošināšanai.
 • Izglītības procesā dot iespēju apgūt pamatzināšanas par ugunsgrēka attīstības priekšnosacījumiem, tā dzēšanas principiem un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursiem un apgūt prasmes rīkoties ar ugunsdzēsības līdzekļiem.

Izglītības procesā dot iespēju attīstīt prasmes piemērot ugunsdrošības prasmes objektā un prasmes izstrādāt ar objekta ugunsdrošību saistītos dokumentus.

UGUNSDROŠĪBA UN UGUNSDZĒSĪBA, programmas kods - 30P 861 08,

Profesionālās izglītības programma Pamatlīmeņa zināšanu programma ūdenslīdējiem glābšanas darbu veikšanā

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 160 stundas

Iepriekšējā izglītība – vispārēja vidējā izglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Izglītības procesa rezultātā sniegt pamatzināšanas un prasmes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas spētu patstāvīgi veikt glābšanas darbus iekšējos ūdeņos virs un zem ūdens, noslīkušo cilvēku meklēšanu, peldoša vai nogremdēta objekta apsekošanu, ūdenslīdēja aprīkojuma tehniskās apkopes.

Profesionālās izglītības programmas  profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • pārzināt ūdenslīdēja darba aizsardzības prasības;
 • pārzināt pielietotā aprīkojuma uzglabāšanas noteikumus;
 • pārzināt pielietotā aprīkojuma un augstspiediena ierīču tehniskās apkopes;
 • pārzināt peldēšanas fizioloģiju un medicīnas pamatus;
 • prast pielietot iegūtās zināšanas takelāžas darbos;
 • prast organizēt zemūdens darbus.

DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA, programmas kods - 20P 862 00,

Profesionālās izglītības programma Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 60 stundas

Iepriekšējā izglītība – pamatizglītība

Izglītības apguves forma – klātiene

Izsniedzamais izglītības dokuments – apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Profesionālās izglītības programmas mērķis:  Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Profesionālās izglītības programmas  profesionālie uzdevumi:

 1. Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, lai spētu:
  • Vadīt un organizēt darba aizsardzības prasību īstenošanu uzņēmumā;
  • Pielietot praksē darba aizsardzības normatīvos aktus;
  • Izveidot, sakārtot un sistematizēt uzņēmumā darba aizsardzības dokumentāciju;
  • Veikt darba vides iekšējo uzraudzību;
  • Izmeklēt vieglos nelaimes gadījumus darba un piedalīties citu nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
  • Pielietot pamatzināšanas par arodveselību, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu;
  • Paaugstināt savu kompetences līmeni darba aizsardzībām.
 2. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzticības personām, lai spētu:
  • Piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības veikšanā, tai skaitā darba vides riska novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plānošanā un efektivitātes pārbaudē;
  • Piedalīties darbā notikušu nelaimes gadījumu un arodslimības gadījumu izmeklēšanā;
  • Sadarboties ar darba devēju un darba aizsardzības speciālistu darba apstākļu uzlabošanā uzņēmumā.
 3. Apgūt zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības koordinatoriem, lai spētu koordinēt ar būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem un plānojot dažādu būvdarbu veikšanu.

Pēc darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apguves persona var apgūt specializēto zināšanu izglītības programmu darba aizsardzības jomā komercdarbības veidos, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju.