Mācību programma ugunsdrošībā (20 stundas)

Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.februāra noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 178.1.apakšpunktu.

Programma paredzēta personas apmācībai ugunsdrošības jomā, lai tā iegūtu zināšanas un prasmes izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu), ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi saimnieciskās darbības objektā un publiskā objektā, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektā ar sprādzienbīstamu vidi.

Mācību programma ugunsdzēsībā (40 stundas)

Mācību programmas mērķis ir sagatavot pašvaldību ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (vai formējumu) un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbiniekus veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus ugunsgrēkos, izņemot darbam elpošanai nepiemērotā vidē, izmantojot viņu rīcībā esošo tehniku un aprīkojumu.

Pēc mācību programmas apguves, tiks iegūtas zināšanas par darba aizsardzības prasībām, kas saistītas ar ugunsdzēsības un glābšanas darbu ugunsgrēkos veikšanu, ugunsdzēsības aprīkojumu un ugunsgrēku dzēšanas taktiku. Tiks apgūtas prasmes un iemaņas pārvietot glābjamos un pielietot ugunsdzēsības un glābšanas darbu aprīkojumu.

Mācību programmas teorētiskās nodarbības apmācāmie apgūs e-mācību vidē, bet praktiskās mācības notiks tuvākajās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībās.