Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

2019.gada 1.maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums), kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

Trauksmes cēlējs likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.

Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa pieejama šeit. 

 

Trauksmes cēlēja ziņojumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

  • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus (pievienojot dokumentu kopijas, ja tādas ir personas rīcībā, kas apstiprina trauksmes cēlēja ziņojumā minētos apstākļus);
  • informācija par fiziskām vai juridiskām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
  • vai par šo pārkāpumu jau ziņots iepriekš (pievienojot atbildi, ja tāda saņemta).


Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā trauksmes ziņojumus var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

  1. sūtot elektroniski uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto elektroniskā pasta adresi ucak.vugd.gov.lvtrauksme(ziņojumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu);
  2. pašrocīgi parakstītu kādā no šādiem veidiem:

2.1. nosūtot pa pastu uz adresi Ķengaraga iela 3/1, Rīga, LV-1063 (vēlams ziņojumu ievietot otrā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”);

2.3. klātienē – Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV-1063, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2.stāvā speciāli novietotā pastkastē “Trauksmes cēlēja ziņojumiem” (ziņojumu ievietot necaurspīdīgā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”).

  1. klātienē mutiski Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV-1063.

 

Vairāk informācijas par trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšanu un izskatīšanu valsts pārvaldes institūcijās Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.