Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas struktūraPrint

25.07.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personāla un lietvedības sektors - organizē un veic lietvedību, komplektē personālu.

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedra - īsteno izglītības procesu attiecīgajos mācību kursos un priekšmetos.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedra - īsteno izglītības procesu attiecīgajos mācību kursos un priekšmetos, organizē standartizācijas tehniskās komitejas Nr.24 "Ugunsdrošība" darbu.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija - veic izmēģinājumus un lietišķos pētījumus ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā; testē: ugunsaizsarglīdzekļu efektivitāti, būvizstrādājumu nedegamību, šķidrumu, krāsu, laku uzliesmojuma un uzliemosānas temperatūras, putu koncentrātu kvalitāti, ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju atbilstoši LVS EN 3-7+A1:2008 standartam, individuālo aizsardzības līdzekļu derīgumu.

Izglītības koordinācijas nodaļa - organizē profesionālo izglītības programmu izstrādi, aktualizāciju, pilnveidi un īstenošanu, sagatavo dokumentus profesionālo izglītības programmu licencēšanai un akreditācijai.

Bibliotēka - skat.informāciju sadaļā "Bibliotēka".

Praktisko mācību nodaļa nodaļa - nodrošina izglītības procesa praktiskās nodarbības ar materiāltehnisko bāzi un prakses vietu, izbrauc uz ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, ceļu satiksmes negadījumiem un citiem notikumiem.

Nodrošinājuma sektors - nodrošina tehniskā atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām, organizē materiālo vērtību iegādi un uzskaiti.