Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Biežāk uzdotie jautājumiPrint

Jautājums:  Vai es varu iestāties koledžā pēc 9.klases vai pēc 12.klases absolvēšanas?

Atbilde: Koledžā var iestāties personas, kuras uz līguma parakstīšanas dienu ir sasniegušas 18 gadu vecumu un ir ieguvušas vismaz vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Ja man ir redzes problēmas, vai es varu iestāties koledžā?

Atbilde: Veselības stāvoklis tiks novērtēts ar Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu.

Vairāk informācijas: http://poliklinika.iem.gov.lv/lat/komisija_ekspertizes.php

_________________________________________________________________

Jautājums:  Vai mani uzņems studijās koledžā, ja esmu administratīvi vai krimināli sodīts?

Atbilde: Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām, dienestā var atrasties personas:

1) kura ir Latvijas pilsonis;

2) kuras fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;

3) kuras veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;

4) kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

41) kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;

42) kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;

5) pār kuru nav nodibināta aizgādnība.

 

un 7.panta prasībām, dienestā var pieņemt personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem:

1) kuras atbilst šā likuma 4.pantā dienestam noteiktajām obligātajām prasībām;

2) kurām ir vismaz vidējā izglītība;

3) kuras prot latviešu valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

4) kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods — atvaļināšana no dienesta.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Vai es varu iestāties nepilna laika neklātienes studijās?

Atbilde: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijās var iestāties tikai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Kāda ir studiju maksa? Vai studējošajiem tiek maksāta stipendija?

Atbilde: Studijas un mācības tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Tiem izglītojamajiem, kuri studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienē, studiju laikā tiek maksāta darba alga.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Cik ilgas ir studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”?

Atbilde: Pilna laika klātienes studiju ilgums ir 3 gadi, nepilna laika neklātienes studiju ilgums ir 3,5 gadi.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Kā es varu kļūt par ugunsdzēsēju glābēju vai ugunsdzēsēju glābēju (autovadītāju)?

Atbilde: Lai kļūtu par ugunsdzēsēju glābēju vai ugunsdzēsēju glābēju autovadītāju, nepieciešams stāties darbā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Vairāk informācijas: http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/vakances

Par ugunsdzēsēja glābēja un ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) vakancēm varat interesēties:

Rīgas reģionā - tālrunis 67075838;

Vidzemes reģionā - tālrunis 67075959;

Latgales reģionā - tālrunis 67075828, 67075933;

Kurzemes reģionā - tālrunis 67075807;

Zemgales reģionā - tālrunis 67075811.

 

Pieteikties iespējams elektroniski uz e-pasta adresi vugd.gov.lvcv nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu par peldētprasmi.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Kā tiek organizētas mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)?

Atbilde: Mācības tiek organizētas 3 posmos : 3 mēnešu teorijas un praktisko iemaņu apmācība koledžā, 3 mēnešu kvalifikācijas prakse Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībā, noslēguma dienā profesionālās kvalifikācijas iegūšanas eksāmens Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Vai, piesakoties studijām, dokumentus jāiesniedz personīgi vai arī to var izdarīt kāds no ģimenes locekļiem?

Atbilde: Piesakoties studijām, iesniegt dokumentus jāierodas pašam studēt gribētājam personīgi.

_________________________________________________________________

Jautājums:  Kad un kur notiek dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis)?

Atbilde: Dokumentu pieņemšana uzņemšanai pilna laika klātienes studijās 2017./2018.m.g. notiek Koledžā, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, Izglītības koordinācijas nodaļā 208.kabinetā no 2017.gada 10.jūlija līdz 2017.gada 21.jūlijam.

Uzņemšanas noteikumi: http://ucak.vugd.gov.lv/files/UCAK/LV/07-Reflektantiem/Uznemsanas%20noteikumi%20pilna%20laika%20klatienes%20studijam%20UCAK%202017.-2018.studiju%20gada.PDF

_________________________________________________________________

Jautājums:  Iestājoties koledžā, kādiem jābūt vidējiem vērtējumiem dokumentā par vidējo izglītību?

Atbilde: Dokumentā par vidējo izglītību mācību priekšmetos vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji 10 ballu skalā) vai ne zemāks kā 3 (viduvēji) atzīmju piecu ballu sistēmā.
Vairāk informācijas uzņemšanas noteikumos: http://ucak.vugd.gov.lv/files/UCAK/LV/07-Reflektantiem/Uznemsanas%20noteikumi%20pilna%20laika%20klatienes%20studijam%20UCAK%202017.-2018.studiju%20gada.PDF

_________________________________________________________________

Jautājums:  Kādi iestājpārbaudījumi jāveic, lai iestātos pilna laika klātienes studijās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”?

Atbilde: Papildus veselības stāvokļa atbilstības pārbaudei Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijā, jāveic sekojoši iestājpārbaudījumi – fiziskās sagatavotības pārbaude, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, 200 m peldējums bez apstāšanās un laika kontroles, kā arī profesionālās atbilstības tests un pārrunas ar uzņemšanas komisiju.

Vairāk informācijas uzņemšanas noteikumos: http://ucak.vugd.gov.lv/files/UCAK/LV/07-Reflektantiem/Uznemsanas%20noteikumi%20pilna%20laika%20klatienes%20studijam%20UCAK%202017.-2018.studiju%20gada.PDF

_________________________________________________________________

Jautājums:  Līdz kādam vecumam var iestāties koledžā?

Atbilde: Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 7.panta prasībām, dienestā var pieņemt personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

_________________________________________________________________

 

Jautājums:  Kā saņemt sīkāku informāciju ar izglītību saistītajos jautājumos?

Atbilde: Sīkāku informāciju var uzzināt, uzdodot sev interesējošos jautājumus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas mājaslapas sadaļā “Jūsu jautājums” vai pa tālruni 67803513.

_________________________________________________________________

Noderīgas saites:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: http://www.vugd.gov.lv/lat/

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums: https://likumi.lv/doc.php?id=138750

Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm: https://likumi.lv/doc.php?id=257102