Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Uzņemšana studijās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžāPrint

No 6.jūlija līdz 17.jūlijam notiks jauno studentu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis), kur mācības ietver ne tikai teorētiskās lekcijas, bet arī aktīvas un aizraujošas praktiskās nodarbības.

Iesniedzamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. iestādes vai koledžas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) iesniegums, kas saskaņots ar iestādes attiecīgās struktūrvienības priekšnieku/komandieri vai koledžas direktoru;
3. personu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) kopija, uzrādot oriģinālu;
4. dzīves gājuma apraksts (saīsināti - CV);
5. dokuments par vidējo izglītību – atestāta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot to oriģinālus;
6. centralizēto eksāmenu latviešu valodā un matemātikā sertifikātu kopijas (neiesniedz personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam), uzrādot centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģinālus. Centralizētajos eksāmenos latviešu valodā un matemātikā vērtējums nedrīkst būt zemāks par E līmeni.
Ja centralizētā eksāmena vērtējums latviešu valodā un matemātikā noteikts tikai procentos un personām, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam vērtējums latviešu valodā un matemātikā ir noteikts 5 ballu skalā vai 10 ballu sistēmā, tad vērtējums nedrīkst būt zemāks par Uzņemšanas noteikumu 17.punktā noteikto minimālo vērtējumu;
7. apliecību kopijas par C1 (3A, augstāko valsts valodas prasmi, trešo (augstāko) pakāpi) valsts valodas prasmes līmeni, ja izglītība nav iegūta latviešu valodā līdz 2011.gada 31.augustam, uzrādot oriģinālu;
8. četras krāsu fotogrāfijas (30 x 40 mm);
9. dokumenta kopija par obligāto aktīvo dienestu vai profesionālo dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, par dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, uzrādot oriģinālu;
10. ja iegūta – Jaunsardzes centra izziņas kopija par Jaunsargu interešu izglītības programmas apgūšanu vai Jaunsardzes centra Apliecības kopiju par dalību valsts aizsardzības mācības vasaras nometnē, uzrādot oriģinālu;
11. ja iegūta – transportlīdzekļa vadītāja apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
12. dzīvesvietas deklarēšanas izziņa;
13. dokuments, kas apliecina samaksu par iesniedzamo dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu studijām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumiem Nr.902 “Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis” pieteikšanās un reģistrācijas maksa ir 20.50 EUR;
14. amatpersona, kam ieņemamais amats atbilst veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību I amatu grupai, iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinuma kopiju;
15. citus izglītību vai kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas ir nozīmīgi šo noteikumu kontekstā.
 
2019./2020.mācību gada vidējo izglītības iestāžu absolventi vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas iesniedz Koledžā vai nosūta elektroniski uz e-pastu ucak.vugd.gov.lvucak ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.augustam. Šo dokumentu oriģinālus jāuzrāda 2020.gada 4.augustā pirms iestājpārbaudījumiem.
__________________________________________________________
 

Pieteikšanās dokumentu pilna laika studijām pieņemšanas un reģistrēšanas maksaEUR 20,50

Rekvizīti:

Saņēmējs: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Reģ.Nr.90000048203

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr.LV98TREL2140123003000

Pamatojumā norādīt:  21359, Vārds, Uzvārds, personas kods.

_____________________________________________________

Studijām UCAK studiju programmā "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” ir vairākas priekšrocības:
Studijas ir par valsts budžeta līdzekļiem;
Mācību ilgums ir tikai 3 gadi;
Students tiek uzņemts arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), līdz ar to studiju laikā saņems stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 
Pēc dokumentu iesniegšanas nākamais solis ir iestājpārbaudījumu kārtošana, kas notiks no 4. līdz 7.augustam. Rezultāti tiks paziņoti 7.augustā un jau 14.augustā notiks pārbaudes izturējušo reflektantu reģistrācija.
 
Plašāka informācija par uzņemšanu, reģistrāciju, konkursu un rezultātiem pieejama šeit: www.ucak.vugd.gov.lv sadaļā – Reflektantiem vai pa tālruni 67803513.